Blog

Το πεδίο των τριφασικών πριζών και η διαδοχή φάσεων

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 386, στο τμήμα 2 των δοκιμών του Πρωτόκολλου

Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, είναι υποχρέωση, σε τριφασικές εγκαταστάσεις, να ελέγχεται και να δοκιμάζεται η κατεύθυνση της φοράς του πεδίου τριφασικών πριζών και, κατ’ επέκταση, η φορά τριφασικών κινητήρων. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τη σειρά που ακολουθούν οι τρεις εισερχόμενες στην ηλεκτρική εγκατάσταση φάσεις. Δύο είναι οι πιθανές κυκλικές ακολουθίες τους. Η «θετική» δεξιόστροφη, L1-L2-L3 (R-S-T) ή η «αρνητική» αριστερόστροφη, L3-L2-L1 (T-S-R). Το παραπάνω πρότυπο δεν απαιτεί να ακολουθείται συγκεκριμένα μία από τις δύο σειρές των τριών φάσεων. Αποδέχεται και τις δύο.

Η απαίτηση κατά την οποία ο ΕΛΟΤ επιβάλει να ελέγχεται η κατεύθυνση της φοράς του πεδίου των τριφασικών πριζών θεωρείται απαραίτητη, αφού, κυρίως, κάθε τριφασικός κινητήρας προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με τον κατασκευαστή και ανάλογα με τη χρήση του, απαιτεί μία συγκεκριμένη διαδοχή των φάσεων της παροχής λειτουργίας του (U-V-W). Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται η σωστή φορά περιστροφής αυτού (άρα και του στρεφόμενου μαγνητικού του πεδίου).

Το όργανο το οποίο ανιχνεύει την κατεύθυνση περιστροφής των φάσεων μιας τριφασικής τάσης και του μαγνητικού της πεδίου (συνεπώς και την εκ των προτέρων φορά της περιστροφής των τριφασικών κινητήρων που τροφοδοτούνται από αυτές) υπάρχει σε διάφορους τύπους και μορφές, είναι φορητό, κάνει μετρήσεις κάτω από απλές συγκεκριμένες οδηγίες των κατασκευαστών του, παρέχοντας φωτεινή κυκλική ένδειξη της θετικής (δεξιόστροφα) ή αρνητικής (αριστερόστροφα) φοράς των φάσεων και του πεδίου τους. Στην αγορά κυκλοφορούν, επίσης, τέτοιου είδους ψηφιακά όργανα ράγας, με το όνομα «επιτηρητής φάσης», για μόνιμη εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς τριφασικούς πίνακες, που πέραν του ελέγχου της διαδοχής των φάσεων, εξετάζουν και την απώλεια όλων ή μιας τουλάχιστον από αυτές. Εάν αντιληφθούν κάτι τέτοιο, διακόπτουν το κύκλωμα μέχρις ότου επιδιορθωθεί το σφάλμα. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, υπάρχουν ορισμένοι κινητήρες, οι οποίοι διαθέτουν ενσωματωμένο ελεγκτή διαδοχής φάσεων (αντλίες λυμάτων κ.λπ.), προς αποφυγή λάθους συνδεσμολογίας τους.

Προκειμένου να γίνουν όλα τα παραπάνω, πρέπει η εγκατάσταση, αν είναι νέα, να κατασκευαστεί με μεγάλη προσοχή, ακολουθώντας τον νέο χρωματικό κώδικα των πόλων των αγωγών χαμηλής τάσης μιας Ε.Η.Ε., σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2, το οποίο, από την 1η Απρίλιου του 2006, απαιτεί να ισχύουν τα ακόλουθα:

•          Αγωγός ουδέτερου: μπλε μονόχρωμο.

•          Αγωγός προστασίας: κίτρινο με πράσινη ρήγα κατά μήκος.

Όσον αφορά στους αγωγούς των φάσεων, τα νέα χρώματα έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

•          Για μονοφασική εγκατάσταση: Αγωγός φάσης – καφέ ή μαύρο ή γκρι μονόχρωμο.

•          Για τριφασική εγκατάσταση: Αγωγός φάσης L1 (R / U) – καφέ μονόχρωμο.

Αγωγός φάσης L2 (S / V) – μαύρο μονόχρωμο.

Αγωγός φάσης L3 (Τ / W) – γκρι μονόχρωμο.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, η διαφορετική επιλογή χρωμάτων φάσης των ηλεκτρικών γραμμών της Ε.Η.Ε., πέρα από τα καθορισμένα, προκαλεί σύγχυση και επικινδυνότητα. Έτσι, για τριφασική εγκατάσταση, επί του γενικού πίνακα ορίζουμε μία συγκεκριμένη σειρά του παραπάνω χρωματικού κώδικα, την οποία ακολουθούμε χρωματικά σε όλη της την έκταση. Ορθότερα, επί των ζυγών του πίνακα, καλό θα είναι να αναγράφεται ο ονοματικός χαρακτηρισμός της κάθε φάσης, επί παραδείγματι L1, L2, L3 αντίστοιχα.

Διευκρινίσεις:

•          Ως διαδοχή ή ακολουθία ή φορά ή κατεύθυνση των φάσεων ορίζεται η θέση των φάσεων μεταξύ τους, δηλαδή, ποια φάση ακολουθεί την ακριβώς προηγούμενη και ποια έπεται της ακριβώς επόμενης. Έστω μία διαδοχή φάσεων είναι η L1-L2-L3. Αυτή η σειρά είναι ακριβώς ίδια με τη σειρά L2-L3-L1 ή με τη σειρά L3-L1-L2. Οι διαδοχές, ωστόσο, L2-L1-L3 ή L3-L2-L1 ή L1-L3-L2 είναι ίδιες μεταξύ τους, αλλά διαφορετικές από τις προαναφερθείσες.

•          Ο Δ.Ε.Δ.Η.Ε., κατά τη μεταφορά της υψηλής και υπερυψηλής τάσης και κατά τη διανομή της εναέριας μέσης και χαμηλής τάσης του δικτύου του, οδηγεί τις τρεις φάσεις με συγκεκριμένη και αναγνωρίσιμη σειρά επί των στύλων του. Ειδικά, στο δίκτυο της χαμηλής τάσης (230/400V), η εναέρια διανομή γίνεται είτε με τη μορφή γυμνών αγωγών (δημιουργώντας το κοινώς ονομαζόμενο «πεντάγραμμο»), είτε με τη μορφή αυτοφερόμενων συνεστραμμένων μονωμένων αγωγών (ABC – Aerial Bundled Cables).

•          Επί του «πενταγράμμου», η αναγνωρισιμότητα των φάσεων διακρίνεται από τη σειρά τοποθέτησης και στερέωσης των αγωγών επί των στύλων. Έτσι, πάντα πρώτος επάνω και σε καφέ χρώματος μονωτήρα, βρίσκεται ο ουδέτερος αγωγός. Δεύτερος, ακριβώς από κάτω, η φάση L1, τρίτος η φάση L2 και τέταρτος η φάση L3. Στο κατώτερο σημείο της διάταξης του «πενταγράμμου», πέμπτος στη σειρά, είναι τοποθετημένος ο αγωγός φάσης του δημοτικού φωτισμού. Οι αγωγοί των L1, L2, L3 και του δημοτικού φωτισμού στηρίζονται σε μονωτήρες λευκού χρώματος.

•          Επί των αυτοφερόμενων συνεστραμμένων μονωμένων αγωγών, η αναγνωρισιμότητα των φάσεων διακρίνεται από συγκεκριμένο αριθμό ανάγλυφων πτερυγίων, που βρίσκονται κατά μήκος του κάθε αγωγού. Έτσι, ο αγωγός της L1, επί της μόνωσής του, φέρει ένα ανάγλυφο πτερύγιο, της L2 δύο ανάγλυφα παράλληλα πτερύγια και της L3 τρία παράλληλα ανάγλυφα πτερύγια. Ο ουδέτερος αγωγός, ξεχωριστός, βρίσκεται επί του συνεστραμμένου, με λεία και ομαλή μόνωση, δίχως πτερύγια. Επάνω σε όλα αυτά συστρέφεται και ο αγωγός της φάσης του δημοτικού φωτισμού, με λεία και ομαλή μονωτική επένδυση, αλλά με μικρότερη διατομή από αυτήν του ουδετέρου.

•          Ο τεχνίτης του Δ.Ε.Δ.Η.Ε., αναγνωρίζοντας τη θέση των φάσεων επί των στύλων του δικτύου, φροντίζει να τις συνδέει στον τριφασικό μετρητή της Ε.Η.Ε, με ακολουθία σύμφωνη με τον χρωματικό κώδικα των φάσεων των αγωγών παροχής της Ε.Η.Ε., που έχει δοθεί από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο γνωμονοκιβώτιο. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης έχει φροντίσει να ακολουθήσει τον σωστό χρωματικό κώδικα των φάσεων, τότε η διαδοχή που θα δοθεί θα είναι η L1-L2-L3. Αυτό, βέβαια, δεν τον απαλλάσσει από τον έλεγχο της διαδοχής των φάσεων. Εάν δεν έχει ακολουθηθεί ο χρωματικός κώδικας των φάσεων στους αγωγούς παροχής της Ε.Η.Ε. (π.χ. όλες οι φάσεις μαύρο χρώμα), τότε ο τεχνίτης του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. θα τροφοδοτήσει την Ε.Η.Ε. με τυχαία σειρά.

•          Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο της διαδοχής, πρακτικά, οφείλει να ακολουθήσει την παρακάτω πορεία: Ορίζει, τυχαία, ως L2 τη φάση που οδεύει στον μεσαίο ζυγό (μπάρα) του πίνακα. Τυχαία, επίσης, ορίζει και ονομάζει τις άλλες δύο φάσεις και τους αντίστοιχους ζυγούς τους L1 και L3. Από εκεί και πέρα πραγματοποιεί τον έλεγχό τους. Εάν η σειρά μάς καλύπτει, οδηγούνται όλες εντός της Ε.Η.Ε. με αυτήν την σειρά, βοηθούμενες από το χρώμα τους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Εάν δεν μας καλύπτει αντιμεταθέτει στους ζυγούς τις δύο ακραίες, κρατώντας σταθερή τη μεσαία (L2). Τέλος, προς επιβεβαίωση, πραγματοποιεί παρόμοιο έλεγχο σε όλα τα σημεία (πρίζες ή αναμονές), στα οποία καταλήγουν οι τρεις φάσεις εντός της Ε.Η.Ε.

 

Πηγή: electricalnews.gr

 1. nam371401flebno
 2. erotik
 3. Hildegarde
 4. Kristofer
 5. Bernadine
 6. Alexandra
 7. Alejandra
 8. Rigoberto
 9. Georgetta
 10. Rosemarie
 11. Jacquetta
 12. Henrietta
 13. Nathaniel
 14. Bridgette
 15. Kristopher
 16. Georgiana
 17. periksa url anda
 18. Annetta
 19. Clifford
 20. Lynwood
 21. Margarita
 22. Stephan
 23. Willard
 24. Tatiana
 25. Rosalind
 26. Lashunda
 27. Stephan
 28. Paulina
 29. Kristeen
 30. Verlene
 31. Violette
 32. Rosalyn
 33. Abraham
 34. Jennifer
 35. Sherlyn
 36. Rosario
 37. Agustin
 38. Stephaine
 39. Lashawn
 40. Nereida
 41. Pauline
 42. Claudette
 43. Kourtney
 44. Jacquelyn
 45. Ernesto
 46. Desiree
 47. Ambrose
 48. Lorraine
 49. Brenton
 50. Theresa
 51. Michelle
 52. Carmella
 53. Delores
 54. Earnestine
 55. Cathleen
 56. Isabell
 57. Georgianna
 58. Clifton
 59. Mallory
 60. Edmundo
 61. Rosalind
 62. Kristan
 63. Roseann
 64. Antoine
 65. Benjamin
 66. Derrick
 67. Mohamed
 68. Tammara
 69. Marcelino
 70. Santiago
 71. Suzanne
 72. Eleanor
 73. Frederick
 74. Kandace
 75. Stewart
 76. Danielle
 77. Barbara
 78. Lashawnda
 79. Heriberto
 80. Maureen
 81. Marilou
 82. jual rumah jakarta
 83. Sabrina
 84. johnsonclassifieds.com
 85. Winfred
 86. Brenton
 87. Dominic
 88. Josefina
 89. Alejandro
 90. slot online
 91. Nannette
 92. Hildegard
 93. Harriet
 94. Franklin
 95. Randell
 96. Thurman
 97. Angelia
 98. LIGHTFOOT42
 99. SOWER74
 100. num1336402krya
 101. VACEK02
 102. Caitlin
 103. Leonardo
 104. Vicente
 105. Maynard
 106. Cortney
 107. Fredrick
 108. LUNEAU80
 109. Margarito
 110. Stefanie
 111. Reinaldo
 112. Giuseppe
 113. Jeanette
 114. Maricela
 115. Lucienne
 116. Alexander
 117. Mohammed
 118. Wilfredo
 119. Savannah
 120. Angelina
 121. Katherin
 122. Dominick
 123. Bernardo
 124. VENTRESS44
 125. Hortense
 126. Williams
 127. Francine
 128. Stephanie
 129. Gabriele
 130. Bernadette
 131. Angelina
 132. SCHEMBRI14
 133. Maryanne
 134. Adelaida
 135. Annabelle
 136. Christie
 137. Patricia
 138. LICAVOLI80
 139. Leopoldo
 140. Wilfredo
 141. Winifred
 142. HOOVLER17
 143. Dorothea
 144. Ferdinand
 145. Kristian
 146. Guillermo
 147. Nicholas
 148. Alexandria
 149. Winifred
 150. Stephany
 151. Georgianna
 152. Franchesca
 153. Lashunda
 154. Christal
 155. Collette
 156. Mauricio
 157. Sterling
 158. Gertrude
 159. Augustina
 160. Gretchen
 161. Heriberto
 162. Cassandra
 163. Christen
 164. ESPANOL32
 165. Williams
 166. Sherlene
 167. OLEKSA60
 168. Maricela
 169. Florencia
 170. Mohammad
 171. Karissa
 172. Frances
 173. Malcolm
 174. LOVETTE56
 175. Trinidad
 176. Fidelia
 177. MATTINGLEY59
 178. Dolores
 179. Malcolm
 180. FERNANDES18
 181. Michelle
 182. Isabell
 183. Shanice
 184. Nichole
 185. Marjorie
 186. Margherita
 187. Angeles
 188. Louvenia
 189. Celesta
 190. download sbobet88
 191. Shelley
 192. Lorenzo
 193. Wilhemina
 194. Brigette
 195. Hildred
 196. Stanley
 197. agen sbobet88
 198. Jual Motor Bpkb Only Bandung
 199. Bridgette
 200. advice here
 201. Jacquelyn
 202. Albertha
 203. Maurice
 204. Kimberly
 205. Shannan
 206. Madonna
 207. progressive insurance phone number
 208. Maxwell
 209. Scarlett
 210. Bridgette
 211. Stefanie
 212. Francine